Gimahanaye Pawela Chords


Gimahanaye Pawela ChordsSong – Gimhanaye Pawela
Artist – Samantha Konara
Key – E minor
Beat – 4/4
Music – Radeesh Vandabona
Lyrics – Samantha Konara